. . .
  • Bul. Tzar Osvoboditel 8
  • +359 (0) 884 350 618

Примерни уроци

  • Home
  • Примерни уроци

Програма български език
Урок №B1 – Букви и звукове
Урок №B2 – Дума. Изречение. Текст.
Урок №B3 – Сричка. Делене на думите на срички
Урок №B4 – Звук
Урок №B5 – Гласни звукове и техните букви
Урок №B6 – Съгласни звукове и техните букви – Л, М, Н, Р, Й
Урок №B7 – Съгласни звукове и техните букви – Б, П, В, Ф, Д, Т, З, С, Ж, Ш, Г, К, Дж, Ч, Дз, Ц
Урок №B8 – Букви Щ, Ю, Я
Урок №B9 – Звук и буква Х
Урок №В10 – Трудности при писменото общуване
Урок №B11 – Упражнения гласна и съгласна
Урок №В12 – Буквосъчетания Йо ,ьо, буква ь
Урок №В13 – Упражнения върху писменото общуване – думи, изречение, текст
Урок №В14 – Правописни правила за общуване
Урок №В15 – Думите в речта
Урок №В16 – Съществителни имена
Урок №В17 – Прилагателни имена
Урок №В18 – Думите при общуване. Изречение. Видове изречения.
Урок №В19 – Съобщение. Думи за учтивост
Урок №В20 – Преразказ
Урок №В21 – Съчинение
Урок №В22 – Думи със струпани съгласни
Урок №В23 – Сродни думи. Корен на думата
Урок №В24 – Образуване на думите
Урок №В25 – Членуване на съществителни имена
Урок №В26 – Лични местоимения
Урок №В27 – Глаголи. Глаголни време. Лице и число на глагола
Урок №В28 – Части на изречението.
Урок №В29 – Запетаи в сложно изречение
Урок №В30 – Пряко и преносно значение на думите
Урок №В31 – Диалог

Програма математика
Урок №М1 – Цифри и числа
Урок №М2 – Събиране и изваждане от 1 до 10
Урок №М3 – Събиране и изваждане начислата от 1 до 10 (Разширение)
Урок №М4 – Сравняване на числата
Урок №М5 – Отсечка и измерване
Урок №М6 – Числата от 20 до 100
Урок №М7 – Събиране на числата от 20 до 100. Разместително свойство на сбора
Урок №М8 – Изваждане на числата от 20 до 100
Урок №М9 – Сантиметър, милиметър и дециметър.
Урок №М10 – Събиране и изваждане със скоби
Урок №М11 – Сравнение, събиране и изваждане, текстови задачи
Урок №М12 – Неизвестното число. Действия за намиране
Урок №М13 – Събиране и изваждане на числата от 0 до 100 с преминаване на единиците
Урок №М14 – Събиране и изваждане на двуцифрено с едноцифрено число
Урок №М15 – Числата до 1000. Запознаване с класа на хилядните
Урок №М16 – Събиране и изваждане на числата на 1000
Урок №М17 – Умножение на едноцифрени числа. Таблица за умножение
Урок №М18 – Деление
Урок №М19 – Обиколка на триъгълник и правоъгълник. Квадрат
Урок №М20 – Квадрат, триъгълник, правоъгълник, отсечка
Урок №М21 – Отсечка, лъч и крива линия
Урок №М22 – Окръжност.Радиус.Диаметър.Обиколка на окръжност
Урок №М23 – Умножение на двуцифрено число с едноцифрено. Преговор таблица за умножение
Урок №М24 – Умножение на сбор
Урок №М25 – Умножение и деление с двуцифрено число
Урок №М26 – Текстови задачи. Примери, записване и решаване.
Урок №М27 – Събиране и изваждане – Преговор
Урок №М28 – Деление на сбор
Урок №М29 – Текстови задачи за умножение, деление, събиране и изваждане
Урок №М30 – Урок за упражнение и затвърждаване
Урок №М31 – Урок за упражнение и преговор